+7 (905) 200-45-00
inforussia@lio.ru

Балкарский язык

Мен анга Атам дерге таукеллендим

Белгили муслийман тиширыу Аллахны Сёзюн ачхандан сора кесини жашаууна, дуниягъа да башха кёзден къарады.